वर्षातको एकदिन

रिमझिम झिम्मझिम्म

वर्षात्
रिमझिम रिमझिम
रिमझिम रिमझिम।

रात
झिम्म झिम्म
झिम्म झिम्म।।
Continue reading